• EN    |    TH

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดขึ้นได้สองวิธี คือ

  1. วิธีที่ 1. องค์กรไม่แสวงกำไร เช่น สมาคมมะเร็งแห่งชาติอเมริกัน สมาคมผู้ดูแล (caregiver) อเมริกัน เป็นต้น เป็นผู้อุปถัมภ์หรือเป็นสปอนเซอร์ให้เกิดขึ้น ทั้งด้วยการนัดหมายชักจูงสมาชิกขององค์กรที่มีปัญหามาเข้ากลุ่มกับสมาชิกคนอื่นที่มีปัญหาแบบเดียวกัน การเอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการประชุมและการทำกิจกรรมกลุ่ม การจัดนักวิชาชีพด้านสุขภาพไปช่วยให้การดำเนินการกลุ่มสำเร็จในช่วงฝึกหัดเริ่มต้น เป็นต้น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในประเทศไทยที่ผมเกี่ยวข้องด้วยก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ทั้งหมด คือในแต่ละคอร์สสุขภาพที่เปิดสอนที่ศูนย์เวลเนสวีแคร์ ศูนย์ก็จะอุปถัมภ์ให้เกิดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นมารุ่นละหนึ่งกลุ่ม
  2. วิธีที่ 2. บุคคลธรรมดา คนใดคนหนึ่ง ที่มีปัญหาเฉพาะอย่างและต้องการมีพวก ไปเที่ยวหาพวกที่มีปัญหาแบบเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่ม อาจจะโดยขอการอุปถัมภ์จากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือทำเองโดยไม่ขอการอุปถัมภ์จากใครก็ได้

ไม่ว่ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนจะเกิดจากวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ก็ล้วนมีลักษณะทั่วไปเหมือนกัน คือเป็นกลุ่มคนหัวอกเดียวกัน มารวมกลุ่มกัน โดยไม่มีคนนอกคอยชี้นำหรือบังคับ