• EN    |    TH

ภาพรวม

โปรแกรมนี้เป็นการใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน (modern medicine) แบบอิงหลักฐาน (Evidence Based Medicine) เพื่อสอนให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองเป็น (Self-management) 
โดยมองปัญหาของผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic care)  จะทำการเชื่อมโยงการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เดิมแล้วในการดูแลต่อไปในลักษณะของการดูแลร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจนถึงระดับที่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลดความจำเป็นในการรักษาตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันลงได้

 เข้าร่วมแคมป์ที่เวลแนสวีเเคร์เซ็นเตอร์เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

 ในวันแรก ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ของเวลเนสวีแคร์ จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ วางแผนสุขภาพ และเก็บรวมรวมผลการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆไว้บน Health Dashboard ซึ่งทั้งทีมแพทย์, ผู้ช่วยแพทย์ของเวลเนสวีแคร์ และตัวผู้ป่วยเองสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา

 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้มีแพทย์เฉพาะทางประจำอยู่แล้ว ท่านไม่ต้องเลิกจากแพทย์เฉพาะทางที่รักษาอยู่ เพราะแพทย์ประจำตัวของท่านที่เวลเนสวีแคร์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำครอบครัว (family physician) ของท่าน และจะประสานเชื่อมโยงกับแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้สมัครมาแต่เดิมให้ดูแลต่อไปในลักษณะการดูแลร่วมกัน

 ในระหว่างที่อยู่ในแคมป์ ผู้ป่วยจะได้เรียนความรู้สำคัญเกี่ยวกับโรคของตน ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการจัดการโรคของตน การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง การโภชนาการ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องทำอาหารแบบ PBWF ด้วยตนเองทุกมื้อ อย่างไรก็ตาม ทางเวลเนสวีแคร์จะจัดทำอาหารสำรองไว้เพียงหนึ่งรายการในแต่ละมื้อ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำอาหารด้วยตนเองได้เลย

เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรังทุกชนิด เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ไขมัน  เป็นต้น โดยรับทุกระยะความหนักเบาของโรค และรวมถึงคนที่มีภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น เป็นไตวายเรื้อรังร่วมด้วย เป็นต้น กรณีผู้ป่วยสูงอายุหรือจำเป็นต้องมีผู้ดูแลประจำตัวอยู่เดิมแล้ว ต้องให้ผู้ดูแลมาลงทะเบียนเข้าคอร์สเป็นผู้ติดตามด้วย

ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องยกเลิกยาหรือการรักษาที่ตนเองได้มาแต่เดิมในขณะที่เริ่มหันมารักษาด้วยวิธีดูแลตนเอง เพราะการรักษาโรคตามโปรแกรมนี้ใช้หลักวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดียวกันการักษาในโรงพยาบาล เพียงแต่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจนถึงระดับดูแลตัวเองได้ด้วยตนเอง จึงสามารถทำคู่ขนานไปกับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เมื่อผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดีขึ้น ตัวชี้วัดสุขภาพจะค่อยๆบ่งชี้ว่าความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการรักษาด้วยยาในโรงพยาบาลจะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติจนสามารถเลิกยาได้ในที่สุด

รายละเอียดโปรแกรม

ตารางกิจกรรม

Reverse Disease By Yourself แคมป์สุขภาพที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้หลักการและทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในการพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง

08:00 - 15:00 : 

ลงทะเบียนเข้าแคมป์ เช็คอินเข้าห้องพัก วัดดัชนีมวลกาย วัดความดันเลือด จัดทำเวชระเบียนส่วนบุคคล ตรวจร่างกายและวางแผนจัดการโรคร่วมกับแพทย์  พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะผลัดกันเข้าพบแพทย์

17:00 - 19:00 :

สาธิตสอนแสดงวิธีทำอาหารแบบ PBWF และเริ่มทำอาหารด้วยตนเองทานเอง

19.00 - 20.00 :

ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม

06:30 - 08:00 :

เรียนการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและทดสอบความฟิตร่างกายด้วยวิธีเดินหนึ่งไมล์

08:00 - 09.30 :

ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09:30 - 10:45 :

ทำความรู้จักกันและเรียนรู้จากโรคของกันและกัน

10:45 - 11:00 :

พักดื่มชา-กาแฟ

11:00 - 12:00 :

ทำความรู้จักกันและเรียนรู้จากโรคของกันและกัน (ต่อ)

12:00 - 14:00 :

ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14:00 - 15:00 :

บรรยายเรื่องโภชนาการที่มีพืชเป็นหลัก ไม่สกัด ไม่ขัดสี

15:00 - 16:00 :

พักรับประทานน้ำชา และทำเวอร์คชอพจ่ายตลาดฉลาดซื้อ

16:00 - 17:00 :

โยคะเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

17:00 - 19:00 :

ทำอาหารแบบ PBWFด้วยตนเองทานเอง

19:00 - 20:00 :

ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม

06:30 - 08:00 :

Body Scan ฝึกวางความคิดมาอยู่กับพลังงานของร่างกาย และ Tai Chi ฝึกวางความคิดมาอยู่กับพลังงานของร่างกายขณะเคลื่อนไหว

08:00 - 09:30 :

ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09:30 - 10:30 :

จัดการโรคหัวใจขาดเลือดด้วยตนเอง

10:30 - 10:45 :

พักดื่มชา-กาแฟ 

10:45 - 11:30 :

- Workshop: Blood pressure measurement ฝึกปฏิบัติ วิธีวัด บันทึก และวิเคราะห์ความดันเลือด

- Self management for hypertension จัดการโรคความดันเลือดสูงด้วยตนเอง

11:30 - 12:00 :

การพลิกผันโรคไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วน

12:00 - 14:00 :

ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14:00 - 15:00 :

การออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

15:00 - 15.45 :

การออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว

15:45 - 16:00 :

พักรับประทานน้ำชา

16:00 - 17:00 :

เวลาพักผ่อนส่วนตัว

17:00 - 19:00 :

ทำอาหารแบบ PBWF ด้วยตนเองทานเอง

19:00 - 20:00 :

ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม

06:30 - 08:00 :

ฝึกใช้เวลาส่วนตัวตอนเช้าให้เป็นกิจวัตร โดยการนั่งสมาธิ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเล่นกล้าม และรำมวยจีน

08:00 - 09:30 :

ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09:30 - 10:30 :

จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง

10:30 - 10:45 :

พักดื่มชา-กาแฟ

10:45 - 11:30 :

จัดการโรคไตเรื้อรังด้วยตนเอง

11:30 - 12:00 :

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง

12:00 - 14:00 :

ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14:00 - 15:00 :

โยคะเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

15:00 - 15.45 :

ทรงตัวด้วยการฝึกไลน์ด้านซ์

15:45 - 16:00 :

พักรับประทานน้ำชา

16:00 - 17:00 :

เวลาพักผ่อนส่วนตัว

17:00 - 19:00 :

ทำอาหารแบบ PBWF ด้วยตนเองทานเอง

19:00 - 20:00 :

ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม

06:30 - 08:00 :

ฝึกใช้เวลาส่วนตัวตอนเช้าให้เป็นกิจวัตร โดยการนั่งสมาธิ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเล่นกล้าม และรำมวยจีน

08:00 - 09:30 :

ทำอาหารเช้าทานเองและเวลาส่วนตัว

09:30 - 10:45 :

การจัดการโรคด้วยดัชนีง่ายๆเจ็ดตัว

10:45 - 11:00 :

พักดื่มชา-กาแฟ

11:00 - 12:00 :

การใช้แดชบอร์ดบนอินเตอรเน็ทเพื่อการติดตามต่อเนื่อง

12:00 - 14:00 :

ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14:00 - 16:00 :

เวลาสำรองสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาส่วนตัว

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

  1. ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในศูนย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางเนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตนเอง

  2.  ผู้ป่วยที่สมัครเข้าแคมป์จะชำระเงินท่านละ 25,000 บาท 

  3. หนึ่งห้องสามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน ดังนั้นสำหรับท่านที่สมัครเข้ามาเพียงท่านเดียวจะต้องแชร์ห้องพักกับผู้เข้าแคมป์ท่านอื่น (แยกระหว่างชายหญิง)

  4. สำหรับผู้เข้าแคมป์ที่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามสามารถพาผู้ติดตามมาเข้าแคมป์ด้วยได้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในราคา 15,000 บาท/ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีเตียงเสริม
    โดยแยกลงทะเบียนระหว่างผู้ป่วยกับผู้ติดตาม โดยผู้ติดตามจะได้ที่พัก กิน นอน เรียน ทำกิจกรรมเช่นเดียวกับผู้ป่วย แต่จะไม่ได้เวลาเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและประเมินปัญหาสุขภาพ และจะไม่มีคำสรุปสุขภาพของแพทย์ในเฮลท์แดชบอร์ด

    สำหรับผู้เข้าแคมป์ที่ต้องการจะมาพักค้างคืนล่วงหน้า สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง (หนึ่งห้องพักได้ 2 ท่าน)

  5. เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีกิจธุระสามารถขอเลื่อนการเข้าคลาสไปในครั้งถัดไปได้โดยมีอายุ1ปี นับจากวันที่ชำระเงินสมัครเข้าแคมป์ (สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว หากไม่สามารถมาร่วมคลาสได้ รบกวนแจ้งให้ทางศูนย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

  6. การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

ลงทะเบียนและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ที่หน้าเวปไซต์ www.wellnesswecare.com

 แจ้งยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่ 02 038 5115 กด 2 

 

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้มวกเหล็กขึ้นที่หมอชิต ในกรณีเดินทางด้วยรถตู้หรือรถไฟ ต้องหารถรับจ้างจากตลาดมวกเหล็กเข้ามาส่งที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมวกเหล็กวัลเลย์ อยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็กราว 4 กม. กรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์หารถไปรับต้องแจ้งล่วงหน้า
ค่าจัดรถไปรับ
60 บาท สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ 250 บาท สำหรับรถปิคอัพ
ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยระสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้าง 1,500 บาทเฉพาะขาไปขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับ

 

ตารางโปรแกรมพลิกผันโรคด้วยตนเอง


Next program will announced shortly

Success Stories