• EN    |    TH

ภาพรวม

     Spiritual หมายถึงการเสาะหาหรือเดินทางฝ่าข้ามชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายและความคิดเจ้าประจำที่ก่อตัวเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นบุคคลคนนี้มีชีวิตเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ ด้วยการหันเหความสนใจกลับจากการสนใจโลกภายนอกเข้าไปสนใจภายใน วางความคิดที่ยึดถือว่าเรานี้เป็นบุคคลลง หันเข้าไปสู่ส่วนลึกที่สุดที่ภายในคือความตื่นหรือความรู้ตัว (awareness) ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง
      Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว

     Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อหันเหความสนใจจากโลกภายนอกกลับเข้าไปแสวงหาความสุขสงบเย็นภายในตัว โดยเรียนรู้ผ่านการอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา "ความหลุดพ้น" เหมือนกัน

    แคมป์นี้ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในแคมป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือเรื่องที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลไปสู่ความตื่น โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้

     รีทรีตนี้จัดขึ้นสำหรับ

     1. ผู้ที่ต้องการหาความสงบทางใจ

     2. ผู้ที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิต

     3. ผู้ที่มีความเครียดซึ่งแก้เองไม่ตก

รายละเอียดโปรแกรม

 • 11:00 - 12:00 : รู้จักทักทาย จูนคลื่น ผ่อนคลาย
 • 12:00 - 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14:00 - 15:00 : สำนึกการเป็นบุคคล Vs สำนึกการเป็นผู้รู้ตัว
 • 15:00 - 15:30 : ตั้งคำถามสู่ความหลุดพ้น
 • 15:30 - 16:00 : พักดื่มกาแฟ และไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 16:00 - 17:00 : สนทนาทางจิตและร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
 • 17:00 - 18:30 :  รับประทานอาหารเย็น
 • 18:30 - 19:30 :  เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้วยตนเองในการทำสมาธิแบบรู้ ความรู้ตัวลึกลงๆ
 • 6:30 - 07:00 : ทบทวนการนั่งสมาธิแบบรู้ความรู้ตัวลึกลงๆ
 • 07:00 - 08:00 : ฝึกการเดินแบบรับรู้อริยาบทร่างกาย
 • 08:00 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า
 • 09:00 - 10:00 : ฝึกความรู้ตัวทั่ว พร้อมด้วยไทชิ
 • 10:00 - 10:30 : สนทนากลุ่มและแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความรู้ตัวทั่วพร้อม
 • 10:30 - 11:00 : พักดื่มกาแฟ และไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 11:00 - 12:00 : : โยคะ เส้นทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้น (Dr.Love)
 • 12:00 - 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14:00 - 16:00 : ผ่อนคลายด้วยปราณายามาและโยคะอาสนะ
 • 16:00 - 17:00 : ปฏิจจสมุปบาทสู่การปฏิบัติจริง
 • 17:00 - 18:30 : รับประทานอาหารเย็น
 • 18:30 - 19:30 : ฌาน (dharana) ญาณ (dhyana) และสามวิธีสู่ความหลุดพ้น
 • 06:30 - 07:00 : ฝึกสมาธิแบบใช้เสียงและการสั่นสะเทือน
 • 07:00 - 08:00 : ฝึกเดินในจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัว
 • 08:00 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า
 • 12:00 - 13:00 : ผู้ฝึกหมุนเวียนฝึกตัวต่อตัวกับพี่เลี้ยง
  (นพ.สันต์ - คนละ20 นาที) แก้ไขความติดขัดในแต่ละระดับชั้นของการวางความคิดสู่ความรู้ตัว
  (Dr. Love - คนละ20 นาที) Bringing relaxation to your daily life
  (Therapist - คนละ 1 ชั่วโมง) การนวดผ่อนคลาย
  (Group-คนละ 4 ชั่วโมง) Rudolf Steiner based activity ฝึกปฏิบัติทำงานโดยจดจ่อกระบวนการไม่จดจ่อที่่ผล
 • 17:00 - 18:30 : รับประทานอาหารเย็น
 • 18:30 - 19:30 : นั่งสมาธิแบบรับและเผื่อแผ่พลังเมตตา
 • 06:30 - 07:30 : อาณาปานสติ 16 ขั้นตอน จากการรู้ร่างกายสู่ฌาณ จากฌาณสู่การวางความคิด
 • 07:30 - 08:00 : มอร์นิ่งวอล์ค ฝึกจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัว และเปิดรับพลังทางจิตวิญญาณไปพร้อมกัน
 • 08:00 - 09:00 : รับประทานอาหารเช้า
 • 09:00 - 10:30 : Duality Vs Non-Duality และสามเส้นทางสู่ความหลุดพ้น
 • 10:30 - 11:00 : พักดื่มกาแฟและไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 11:00 - 12:00 : คำแนะนำการใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนก่อนจาก
 • 12:00 - 13:00 : รับประทานอาหารกลางวัน ร่ำลา และถ่ายรูปร่วมกัน

หมายเหตุ: ตารางเวลาและกิจกรรมอาจมีการปรับปลี่ยนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

*ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในศูนย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางเนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตนเอง

** เพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับการเข้าแคมป์ จึงกำหนดให้หนึ่งห้องพักได้ 1 ท่าน

***สำหรับผู้เข้าแคมป์ที่สมัครเข้ามาพร้อมกัน 2 ท่านและต้องการที่จะพักด้วยกัน จะได้ส่วนลด 1,000 บาท/ท่าน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเข้าแคมป์จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ท่าน 

**** เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีกิจธุระสามารถขอเลื่อนการเข้าคลาสไปในครั้งถัดไปได้โดยมีอายุ1ปี นับจากวันที่ชำระเงินสมัครเข้าแคมป์ (สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว หากไม่สามารถมาร่วมคลาสได้ รบกวนแจ้งให้ทางศูนย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

***** การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำ

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้มวกเหล็กขึ้นที่หมอชิต ในกรณีเดินทางด้วยรถตู้หรือรถไฟ ต้องหารถรับจ้างจากตลาดมวกเหล็กเข้ามาส่งที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมวกเหล็กวัลเลย์ อยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็กราว 4 กม. กรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์หารถไปรับต้องแจ้งล่วงหน้า
ค่าจัดรถไปรับ
60 บาท สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ 250 บาท สำหรับรถปิคอัพ
ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยระสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้าง 1,500 บาทเฉพาะขาไปขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับ

ตารางโปรแกรมรีทรีททางจิตวิญญาณ


Next program will announced shortly

Success Stories