• EN    |    TH

จากความตั้งใจอันแน่วแน่ที่อยากจะเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์เราร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆผ่านการเผยแพร่ความรู้โดยการเปิดคอร์สฝึกอบรมการป้องกันโรค การบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ และการพลิกผันโรคให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป  รวมถึงการเปิดร้านอาหารปราณาขึ้นภายในศูนย์ฯเพื่อต้องการให้คนได้เข้ามาฝึกกิน  และฝึกเรียนรู้วิธีการทำอาหารแบบที่ใช้พืชเป็นหลัก  นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯยังได้มีการทำสวนผักสาธิตเพื่อสอนให้คนทั่วไปได้รู้จักอาหารจากพืชในธรรมชาติ  ตลอดจนมีการเปิดห้องสมุดและห้องชมวีดีโอเพื่อให้ผู้มาเยือนทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  รวมถึงการเปิดเว็บไซต์  www.wellnesswecare.com ขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางของศูนย์การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ (Health learning center)  สำหรับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาหัดใช้แดชบอร์ด (Dashboard) เข้ามาอ่านบทความ และชมสื่อความรู้ต่างๆได้ 

 

ด้วยหลักการผสมผสานของการแพทย์สมัยใหม่บนพื้นฐานของข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาสาสตร์ที่น่าเชื่อถือ (Scientific research base) ภายใต้หลักประยุกต์ของนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ และผู้อำนวยการศูนย์ ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตหลังวัยเกษียณในการศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรคเรื้อรัง (NCDs) ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการปรับเปลี่ยนอาหาร และรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม (Diet & Lifestyle Modification) เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์หลักของการก่อตั้งศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์ขึ้นมา  นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้อายุรเวทบำบัด (Ayurveda) ตามหลักการแพทย์อินเดียโบราณโดยความร่วมมือกับ Kotakkal Arya Vaidya Sala (สถาบันการแพทย์ทางเลือกที่มีชื่อเสียงของอินเดีย) และแพทย์แผนไทยเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค โคยเปิดเป็นสหคลินิกขึ้นภายในศูนย์ฯใช้ชื่อว่า "เมก้า เวดะ คลินิก" (Mega Veda Clinic) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่สนใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบผสมผสาน (Integrated alternative medicine)