• EN    |    TH
  • +66 2-038-5115

ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวาลเลย์ (Muak Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่ โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจ (Cardiac Surgeon) กับคุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจ (CEO & Chief Coach, MEGA We Care) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (เพื่อการ) ” เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable health improvement) ซึ่งทั้งสองท่านต่างก็มีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปฏิวัติสุขภาพของตนเอง ประกอบกับประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (NCDs) หลายชนิด ซึ่งทั้งสองท่านสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้นมาได้ก็ด้วยความตั้งใจที่จะหันกลับมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง ภายหลังจากที่สามารถพลิกผันโรคได้ด้วยตนเองแล้วก็ยังคงศึกษาค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง ดังนั้นศูนย์ฯแห่งนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เน้นเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบหลักรวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ มาเป็นการรับประทานอาหารแบบพืชธรรมชาติเป็นหลัก ไม่สกัด ไม่ขัดสี และไม่ใช้น้ำมันแทน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การออกกำลังกาย และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน เพื่อการสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ (Chief Wellness Coach) อดีตศัลยแพทย์หัวใจ (MD; FCTS, FRCST, FRCFMT) ผู้มากด้วยประสบการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น  ปัจจุบันทำงานเป็นแพทย์ที่ปรึกษาให้กับสมาคมโรคหัวใจ (Thai Heart Association) แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์อาวุโสประจำศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลพญาไท 2 (Check-up Center) วิทยากร นักเขียน บล็อคเกอร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ภายหลังจากป่วยเป็นโรคหัวใจคุณหมอตัดสินใจหันหลังให้กับวงการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและเริ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Preventive & Regenerative Medicine) จนในที่สุดคุณหมอสามารถที่จะพลิกผันโรคหัวใจที่เป็นอยู่ได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับวิถีชีวิต (TLM: Total Lifestyle Modification) จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะเผยแพร่ความรู้และทักษะต่างๆเพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Sustainable health improvement)

ที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ คุณหมอจะคอยดูแลให้คำแนะนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านในการป้องกันและพลิกผัน (Prevention & Reversal) โรคเรื้อรัง (NCDs) ด้วยตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารตามหลัก PBWF (Plant Based Whole Food ) การออกกำลังกาย (Exercises) และการรักษาด้วยหลักสติ-การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself)

ทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ติดต่อเรา

  • +02-0385115
  • ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์ (Wellness We care Center) 204/39 หมู่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180